ØKO TEX er:

 • en human-økologisk produktmærkning
 • en produktmærkning, som sikrer, at brugerne ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra tekstilvarerne

Øko Tex mærket er en garanti for, at en vare er kontrolleret for indhold af sundhedsskadelige kemikalier. Kun produkter, der overholder de krav, der er fastsat i Øko Tex Standard 100, kan opnå tilladelse til at bære mærket.

Intentionen bag Øko Tex ordningen er, at tekstilvarer, der sælges med Øko Tex Standard 100 mærkningen, skal være af materialer, der er sikrede mod at give ska- devirkning på personer, og som brugerne derfor kan have tillid til at bruge.

Navnet Øko Tex betyder, at der er tale om human-økologiske tekstilvarer, som ikke har skadelig effekt på menneskers sundhed og helbred. Øko Tex Standard 100 mærkede varer er analyseret for indhold af en række stoffer, der regnes for sundhedsskadelige. Øko Tex kravene udvalgt og fastsat således, at tekstilvarer, der er Øko Tex mærkede, kan betragtes som kropsvenlige.

Der er stillet krav vedrørende maksimumindhold af:

 • Formaldehyd.
 • Kemikalierester med syre- eller alkalivirkning/pH-værdi.
 • Pesticider (midler til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og mikroorganismer) samt afløvningsmidler.
 • Fenolerne PCP (pentachlorphenol) og TeCP (tetrachlorphenoler), der anvendes som konserveringsmidler, samt OPP (orthophenylphenol) og de tinorganiske konserverings- og bekæmpelsesmidler TBT (tributyltin), TPhT (triphenyltin) og DBT (dibutyltin).
 • Tungmetallerne krom, kobolt, nikkel, kobber, kadmium, antimon, arsen, bly og kviksølv.
 • Særlige farvestoffer, der ikke må være benyttet, nogle fordi de er kendt eller mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende, andre fordi de kan give allergi.
 • Særlige azofarvestoffer og –pigmenter, der kan afspalte nogle aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende.
 • Visse aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende (kan afgi- ves fra materialer af polyurethan f.eks. PU-skum, PU-plastbelægninger og elasthanfibre)
 • Visse klorerede benzener og toluener (bl.a. chlororganiske carrier, der er hjælpe- kemikalier ved tekstilfarvning).
 • Ftalater (også betegnet phthalater, der er plast-blødgørere, mest almindeligt i PVC-holdige materialer).
 • Asbestfibre.

Herudover er der også stillet krav vedrørende maksimal:

 • Farvestofafgivelse (afsmitning) ved indvirkning med vand, sved og gnidning samt for baby- og småbørnsvarer tillige ved spyt-påvirkning.
 • Afdampning af flygtige, organiske forbindelser (også kaldet VOC-emission).
 • Afgivelse af visse, særlige lugte.

Endvidere er der begrænsninger med hensyn til:

 • Flammehæmmende imprægneringer.
 • Antibakterielle imprægneringer og andre biologisk aktive produkter der f.eks. hæmmer mikroorganismer og husstøvmider).

Kravene til de enkelte typer af kemikalier er fastlagt således, at der enten intet ind- hold må være til stede, eller at der fra varerne kun må kunne afgives ganske små mængder.

Øko Tex foreningen justerer løbende kravene, så de stemmer overens med den nye- ste viden om sundhedsskadelige kemikalier og produktion af tekstilvarer.
Samtlige materialer, der indgår i produkterne, skal opfylde kravene i Øko Tex Standard 100. Det er således ikke alene tekstilmetervarer og garner, men også påtrykte mærker og motiver samt tilbehør som knapper, lynlåse, burrebånd, snor, sytråd, eti- ketter, indlægsmateriale og fyldningsmaterialer så som dun og fjer, fibervat og skum, der bliver vurderet og undersøgt.

Kravene er skærpede for tekstilvarer, der er i direkte kontakt med huden og er strengest for varer til babyer og småbørn op til 3 år. Øko Tex mærkede varer bliver endvidere kontrolleret undervejs i certificerings- perioden.

14 internationale tekstilinstitutter er medlem af Øko Tex Foreningen og har tilsam- men repræsentationer i 40 lande i Europa, Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika. Der stilles samme krav til varerne, uanset hvor de er produceret og hvilket land, de er analyseret i.

I Danmark er det Teknologisk Institut, Tekstil, der administrerer Øko Tex ordningen og kan certificere produkter, som hermed får tilladelse til at bære Øko Tex mærket med et identifikationsnummer.

Beklædning, sengelinned, dyner og hovedpuder, rullemadrasser, frottéhåndklæder og duge er eksempler på varer, der er Øko Tex-certificerede og mærkede.
De generelle betingelser for tilladelse til at anvende Øko Tex mærket samt kravene til de enkelte varetyper, der er udformet på engelsk/tysk/fransk, findes i Øko Tex Standard 100. Denne standard kan ses på Øko Tex-foreningens hjemmeside: www.oeko-tex.com

Øko Tex Standard 100 (i dansk oversættelse) kan hentes som en pdf-fil på: www.okotex.dk (under Erhverv / Publikationer).

Spørgsmål om Øko Tex mærkningen kan rettes til:
Teknologisk Institut
Tekstil / Øko Tex
Gregersensvej 2630 Taastrup
Tel.: 72 20 21 20
Fax: 72 20 23 30
E-post: textile@teknologisk.dk